(Thursday)- Shab-e-Jumah Program

8:15pm: Shab e Jumah Program Prog: Surah Yaseen, Dua Kumayl, Majlis (Sheikh Bilal Hussain), Ziyarat-Waritha